Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Łodzi (Poľsko) 15. januára 2021 – TM/EJ

(vec C-28/21)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Łodzi

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: TM

Žalovaná: EJ

Prejudiciálna otázka

Má sa formulácia „každý členský štát prijme… všetky vhodné opatrenia“ použitá v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti1 vykladať v tom zmysle, že právne poriadky členských štátov musia zabezpečiť, aby zodpovednosť poisťovne za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel zahŕňala pokrytie škody v plnom rozsahu, a to okrem iného aj následkov poistnej udalosti v podobe ušlého zisku na strane poškodeného?

____________

1 Ú. v. EÚ L 263, 2009, s. 11.