Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 6 mars 2008 - R bis mot kommissionen

(Mål F-105/07)

(Personalmål - Tjänstemän - Talan - Skadeståndstalan - Villkor för provanställningens förlopp - Förlängning av provanställning - Fast anställning - Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: R bis (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten O. Martins)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 13 februari 2007 att ogilla sökandens överklagande och ansökan av den 8 november 2006 avseende ersättning för den skada som sökanden lidit till följd av kommissionens felaktiga agerande i synnerhet inom ramen för sökandens provanställning som tjänsteman - Begäran om skadestånd

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________