Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Obvodní soud pro Prahu 1 (Tšekki) on esittänyt 26.3.2021 – Správa železnic, státní organizace v. České dráhy a.s., PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s., PDV RAILWAY a.s. ja KŽC Doprava, s.r.o.

(asia C-221/21)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Obvodní soud pro Prahu 1

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Správa železnic, státní organizace

Vastaajat: České dráhy a.s., PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s., PDV RAILWAY a.s. ja KŽC Doprava, s.r.o.

Ennakkoratkaisukysymykset

Täyttääkö siviiliprosessilain nro 99/1963, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä siviiliprosessilaki), viidennen osan kaltainen kansallinen lainsäädäntö vaatimukset sääntelyelimen päätösten saattamisesta tuomioistuimen tutkittavaksi yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta 21.11.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU1 (jäljempänä direktiivi 2012/34) 56 artiklan 10 kohdan mukaisesti?

Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä, voidaanko direktiivin 2012/34 56 artiklan 10 kohtaa tulkita siten, että sääntelyelimen päätösten käsittely tuomioistuimessa voidaan päättää tekemällä siviiliprosessilain 99 §:n mukainen sovinto tuomioistuimessa?

Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä, sallitaanko direktiivin 2012/34 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa yhden ainoan kansallisen rautatiealan sääntelyelimen perustamista koskevissa vaatimuksissa kyseisen direktiivin 56 artiklan 2, 6, 11 ja 12 kohdan mukaisen sääntelyelimen toiminnan ja sen 57 artiklan 2 kohdan mukaisen yhteistyön toteuttamisen osalta sellainen mahdollisuus, että sääntelyelimen päätökset voitaisiin korvata pääasian menettelyssä sellaisten yksittäisten yleisten tuomioistuinten tuomioilla, joita sääntelyelimen toteamat tosiseikat eivät sido ratkaisun antamisessa?

____________

1 EUVL 2012, L 343, s. 32.