Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 12. května 2021 –
Komise v. Řecko (Podpory pro zemědělce)

(věc C-11/20)(1)

„Nesplnění povinnosti státem – Státní podpory – Podpora, která byla prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem – Článek 108 odst. 2 druhý pododstavec SFEU – Nepříznivé povětrnostní podmínky – Ztráty vzniklé zemědělcům – Vyrovnávací platby – Povinnost navrácení – Informační povinnost – Neprovedení“

1.      Žaloby pro nesplnění povinností – Nesplnění rozhodnutí Komise týkajícího se státní podpory – Povinnost vrátit přiznané podpory – Referenční lhůta – Lhůta určená v neprovedeném rozhodnutí nebo určená později Komisí

(Článek 108 odst. 2 druhý pododstavec a článek 288 SFEU; nařízení Rady č. 659/1999, čl. 14 odst. 3)

(viz body 33-39)

2.      Žaloby pro nesplnění povinností – Nesplnění povinnosti zajistit navrácení protiprávních podpor – Důvody pro obhajobu – Absolutní nemožnost provedení – Kritéria pro posouzení – Obtíže při provádění – Povinnost členského státu podniknout skutečné kroky v souvislosti s dotčenými podniky a navrhnout Komisi alternativní řešení umožňující takové obtíže překonat

(Článek 108 odst. 2 SFEU)

(viz body 40-51 a výrok 1)

3.      Žaloby pro nesplnění povinností – Nesplnění rozhodnutí Komise týkajícího se státní podpory – Povinnost vrátit přiznané podpory – Povinnost členského státu informovat Komisi o přijatých opatřeních

(viz body 58-68 a výrok 1)

Výrok

1)

Řecká republika tím, že nepřijala ve stanovených lhůtách veškerá opatření nezbytná k provedení rozhodnutí Komise 2021/157/EU ze dne 7. prosince 2011 o vyrovnávacích platbách uhrazených řeckým subjektem pro zemědělská pojištění (ELGA) během let 2008 a 2009 a tím, že dostatečně neinformovala Evropskou komisi o opatřeních přijatých na základě tohoto rozhodnutí, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 2 až 4 uvedeného rozhodnutí, jakož i ze Smlouvy o FEU.

2)

Řecké republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


1 Úř. věst. C 68, 2.3.2020.