Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 8.4.2021 – Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino v. CZA

(asia C-228/21)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte suprema di cassazione

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

Vastapuoli: CZA

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen N:o 604/20131 4 artiklaa tulkittava siten, että siirtopäätökseen, jonka jäsenvaltio on tehnyt 26 artiklassa säädetyn mekanismin mukaisesti ja sen 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun takaisinottovelvollisuuden perusteella, asetuksen 27 artiklan mukaisesti kohdistetulla muutoksenhaulla voidaan riitauttaa yksinomaan se, että siirtopäätöksen tehnyt valtio ei ole antanut hakijalle asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tiedotetta?

Onko asetuksen N:o 604/2013 27 artiklaa tulkittava yhdessä sen johdanto-osan 18 ja 19 perustelukappaleen sekä sen 4 artiklan kanssa siten, että tilanteessa, jossa 4 artiklassa säädettyjen velvoitteiden laiminlyönti on todettu, tehokkaan oikeussuojan vaatimus velvoittaa tuomioistuimen kumoamaan siirtopäätöksen?

Jos edellä esitettyyn toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko asetuksen N:o 604/2013 27 artiklaa tulkittava yhdessä sen johdanto-osan 18 ja 19 perustelukappaleen sekä 4 artiklan kanssa siten, että tilanteessa, jossa 4 artiklassa säädettyjen velvoitteiden laiminlyönti on todettu, tehokkaan oikeussuojan vaatimus velvoittaa tuomioistuimen selvittämään laiminlyönnin merkityksen niiden seikkojen valossa, joihin muutoksenhakija on vedonnut, ja antaa mahdollisuuden pysyttää siirtopäätöksen aina, kun esiin ei ole tullut perusteita, joiden vuoksi olisi tehtävä uusi, sisällöltään erilainen siirtopäätös?

____________

1 Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013 (EUVL 2013, L 180, s. 31).