Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 23 decembrie 2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/C, B

(Cauza C-704/20)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Părțile din procedura principală

Apelant: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Intimați: C, B

Întrebarea preliminară

Dreptul Uniunii, în special articolul 15 alineatul (2) din Directiva privind returnarea (2008/115/CE)1 și articolul 9 din Directiva privind primirea (2013/33/UE)2 , coroborate cu articolul 6 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (JO 2007 C 303/01), obligă la o revizuire din oficiu, în sensul că instanța este obligată să evalueze din proprie inițiativă (ex officio) dacă au fost îndeplinite toate condițiile de luare în custodie publică, inclusiv condițiile a căror îndeplinire nu a fost contestată de străin, deși a avut posibilitatea să facă acest lucru?

____________

1     Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO 2008, L 348, p. 98).

2     Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (JO 2013, L 180, p. 96).