Kasační opravný prostředek podaný dne 3. února 2021 Química del Nalón SA, dříve Industrial Química del Nalón SA proti rozsudku Tribunálu (osmého rozšířeného senátu) vydanému dne 16. prosince 2020 ve věci T-635/18, Industrial Química del Nalón SA v. Komise

(Věc C-73/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Química del Nalón SA, dříve Industrial Química del Nalón SA (zástupci: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, advokát, M. Grunchard, advokátka)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Španělské království a Evropská agentura pro chemické látky

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

vrátil věc Tribunálu k posouzení; a

rozhodl, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z tvrzení, že rozhodnutí Tribunálu, že argument navrhovatelky, že se Komise dopustila zjevného pochybení, nutně neznamená také argument, podle kterého Komise porušila povinnost řádné péče, je z právního hlediska nesprávné.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že Tribunál právně nesprávně použil údajný nedostatek právní jasnosti bodu 4.1.3.5.5 přílohy I nařízení č. 1272/20081 jako důvod pro odmítnutí právního argumentu, který navrhovatelka skutečně uplatnila.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že se Tribunál nemohl dovolávat zjištění, že právní rámec je složitý, aby omluvil, že Komise nezohlednila nedostatek rozpustnosti CTPHT (smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní). V dřívějších souvisejících řízeních (věc T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes SA a další v. Evropská komise) rozhodl totiž Tribunál naopak. Bez jakéhokoli vysvětlení pro opačné rozhodnutí je odůvodnění Tribunálu nedostatečné a rozporuplné.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že Tribunál nesprávně použil běžný test náležité péče. Tím, že dospěl k závěru, že Komise jednala jako jakýkoli jiný řádný, náležitě pečlivý správní orgán, použil nesprávný a nepřiměřený srovnávací bod k posouzení náležité péče a běžnosti jednání Komise.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nedostatečného a rozporného odůvodnění Tribunálu v rozsahu, v němž shledal, aniž uvedl jakékoli důkazy, a opřel se pouze o stanovisko generálního advokáta, že Komise mohla mít potíže s opravou svého zjevně nesprávného posouzení, čímž naznačil, že přístup Komise mohl být omluven.

Šestý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z tvrzení nesprávného právního posouzení Tribunálu, když dospěl k závěru, že pochybení Komise lze omluvit odkazem na zásadu obezřetnosti, protože podle ustálené judikatury se této zásady nelze dovolávat během klasifikace látky.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).