Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 13 czerwca 2012 r. – Macchia przeciwko Komisji

(Sprawa F-63/11)1

Służba publiczna – Personel tymczasowy – Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony – Uznanie administracyjne – Obowiązek staranności – Artykuł 8 WZIP – Artykuł 4 decyzji dyrektora generalnego OLAF-u z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie nowej polityki w zakresie naboru i zatrudniania personelu tymczasowego OLAF-u – Maksymalny czas trwania umów o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Macchia (Woluwé-Saint-Lambert, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rogrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji w sprawie niezawarcia ze skarżącym kolejnej umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji pełniącego obowiązki dyrektora generalnego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) z dnia 12 sierpnia 2010 r. oddalającej wniosek L. Marchii o zawarcie z nim kolejnej umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

____________

1 Dz.U. C 226 z 30.7.2011, s. 32.