Rozsudok Súdu pre verejnú službu z 13. septembra 2011 - AA/Komisia

(vec F-101/09)1

(Verejná služba - Vymenovanie - Dočasní zamestnanci - Zaradenie do platovej triedy - Výkon rozhodnutej veci - Strata príležitosti)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AA (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne K. Van Maldegem a C. Mereu, advokáti, neskôr K. Van Maldegem, C. Mereu a M. Velardo, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zaradení žalobcu do platovej triedy AD6 platového stupňa 2 a zaviazanie žalovanej na náhradu škody spôsobenej žalobcovi

Výrok rozsudku

1.    Európska komisia je povinná žalobcovi z dôvodu majetkovej ujmy spôsobenej pred vyhlásením tohto rozsudku zaplatiť čiastku zodpovedajúcu rozdielu medzi mzdou po odrátaní sociálnych odvodov a zdanenia, ktorá by mu bola vyplatená, keby bol 1. augusta 2004 prijatý za úradníka zaradeného do predbežnej platovej triedy A*6, a keby následne jeho kariérny postup prebiehal v súlade s nárastom platového stupňa stanoveným Služobným poriadkom úradníkov Európskej únie, a v súlade s priemernou dĺžkou trvania, počas ktorej bol žalobca zaradený do každého platového stupňa, o akú ide v prílohe I písm. b) poriadku, na jednej strane a čistou mzdou po odrátaní sociálnych odvodov a zdanenia, ktorá bola žalobcovi vyplatená od 1. augusta 2004 do vyhlásenia tohto rozsudku, v prvom rade na základe jeho postavenia vnútroštátneho úradníka, neskôr, od 15. marca 2009, na základe jeho postavenia úradníka Európskej únie, pričom v dôsledku tohto rozdielu je potrebné uplatniť 0,8 %-ný koeficient.

2.    Európska komisia je povinná žalobcovi zaplatiť čiastku vo výške 120 000 eur z dôvodu nemajetkovej ujmy, ktorá mu bola spôsobená po vyhlásení tohto rozsudku.

3.    Európska komisia je povinná žalobcovi zaplatiť dĺžne čiastky podľa tohto rozsudku, zvýšené o úroky z omeškania, vypočítané odo dňa, keď boli tieto jednotlivé čiastky splatné, a v prípade, že ide o deň pred 15. marcom 2009, od tohto dňa. Tieto úroky treba vypočítať až do dňa, kedy dôjde k skutočnému zaplateniu podľa sadzby určenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie refinancovania zvýšenej o dva body, a uplatňovanej v danom období.

4.    Európska komisia je povinná žalobcovi za nemajetkovú ujmu zaplatiť náhradu vo výške 2 000 eur.

5.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

6.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a dve tretiny trov konania žalobcu.

7.    Žalobca znáša tretinu svojich vlastných trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 63, 13.3.2010, s. 52.