Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. ledna 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākā tiesa (Senāts) - Lotyšsko) – „Sātiņi-S“ SIA

(Věc C-234/20)1

„Řízení o předběžné otázce – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) – Nařízení (EU) č. 1305/2013 – Podpora pro rozvoj venkova – Článek 30 odst. 6 písm. a) – Platby v rámci sítě Natura 2000 – Kompenzace za ušlé příjmy v zemědělských a lesních oblastech – Rašeliniště – Zákaz zakládat brusnicové plantáže – Neexistence kompenzace – Listina základních práv Evropské unie – Článek 17 – Právo na vlastnictví“

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: „Sātiņi-S“ SIA

za přítomnosti: Lauku atbalsta dienests

Výrok

Článek 30 odst. 6 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 musí být vykládán v tom smyslu, že v zásadě nevylučuje rašeliniště z plateb v rámci sítě Natura 2000, pokud se tato rašeliniště nacházejí v oblastech v rámci sítě Natura 2000 vymezených podle směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků a spadají pod pojmy „zemědělská plocha“ nebo „les“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. f) a r) nebo čl. 2 odst. 2 nařízení č. 1305/2013, a jsou tudíž způsobilá pro platby uvedené v čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení jakožto „zemědělské a lesní oblasti v rámci sítě Natura 2000“ ve smyslu uvedeného čl. 30 odst. 6 písm. a).

Článek 30 odst. 6 písm. a) nařízení č. 1305/2013 musí být vykládán v tom smyslu, že umožňuje členskému státu vyloučit z plateb v rámci sítě Natura 2000 jednak „zemědělské oblasti v rámci sítě Natura 2000“ ve smyslu tohoto ustanovení, jež v tomto případě zahrnují rašeliniště, která by spadala pod takovéto oblasti, a jednak v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení č. 1305/2013 rašeliniště nacházející se v oblastech v rámci sítě Natura 2000, jež by v zásadě spadala pod pojem „les“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu r) tohoto nařízení, a tedy pod pojem „lesní oblasti v rámci sítě Natura 2000“ ve smyslu čl. 30 odst. 6 písm. a) uvedeného nařízení. Posledně zmíněné ustanovení musí být rovněž vykládáno v tom smyslu, že umožňuje členskému státu omezit poskytování takových plateb pro lesní oblasti v rámci sítě Natura 2000, které případně zahrnují rašeliniště, na situace, kdy vymezení těchto oblastí jako „oblasti v rámci sítě Natura 2000“ má za následek narušení výkonu určitého druhu hospodářské činnosti, zejména lesnické činnosti.

Článek 30 nařízení č. 1305/2013 ve spojení s článkem 17 Listiny základních práv Evropské unie musí být vykládán v tom smyslu, že platba v rámci sítě Natura 2000 nemusí být poskytnuta vlastníkovi rašeliniště spadajícího do této sítě z důvodu, že došlo k omezení hospodářské činnosti, kterou lze vykonávat na takovémto rašeliništi, zejména zákazu zakládat brusnicové plantáže na tomto rašeliništi, když v okamžiku, kdy vlastník nabyl dotčenou nemovitost, o takovémto omezení věděl.

____________

1 Úř. věst. C 262, 10.8.2020.