Pritožba, ki jo je 27. januarja 2021 vložila Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 18. novembra 2020 v zadevi T-735/18, Aquind/ACER

(Zadeva C-46/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (zastopniki: P. Martinet, E. Tremmel, agenta, B. Creve, advokat)

Druga stranka v postopku: Aquind Ltd

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo v celoti ali delno razveljavi;

tožbo zavrne kot neutemeljeno, če meni, da stanje postopka to dovoljuje;

podredno, zadevo vrne Splošnemu sodišču v odločanje v skladu s sodbo Sodišča;

družbi Aquind Ltd naloži plačilo stroškov tako pritožbenega postopka kot postopka pred Splošnim sodiščem.

Pritožbena razloga in bistvene trditve

V izpodbijani sodbi je Splošno sodišče sprejelo četrti in deveti tožbeni razlog tožeče stranke in, na tej podlagi, sklep A-001-2018 odbora za pritožbe pri ACER razglasilo za ničen, tožbo v preostalem zavrnilo in ACR naložilo plačilo stroškov. V tej pritožbi ACER navaja, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, in sicer:

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo glede intenzivnosti nadzora odbora za pritožbe pri ACER, na splošno in v zadevnem primeru, glede napak pri zapletenih tehničnih in ekonomskih presojah.

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo glede razlage člena 17(1)(b) Uredbe 714/2009.1

____________

1 Uredba (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 (UL 2009, L 211, str. 15).