Υπόθεση C‑95/12

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

κατά

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

«Παράβαση κράτους μέλους – Απόφαση του Δικαστηρίου η οποία διαπιστώνει παράβαση υποχρεώσεων που υπέχει κράτος μέλος – Εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία προβλέπει κωλύουσα μειοψηφία 20 % για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων από τους μετόχους της Volkswagen AG»

Περίληψη – Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως)
της 22ας Οκτωβρίου 2013

1.        Προσφυγή λόγω παραβάσεως – Απόφαση του Δικαστηρίου διαπιστώνουσα την παράβαση – Παράβαση της υποχρεώσεως εκτελέσεως της αποφάσεως – Ειδική ένδικη διαδικασία εκτελέσεως των αποφάσεων του Δικαστηρίου – Αντιμετώπιση των παραβάσεων που κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι θεμελιώνονται βάσει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ

(Άρθρο 258 ΣΛΕΕ)

2.        Προσφυγή λόγω παραβάσεως – Απόφαση του Δικαστηρίου διαπιστώνουσα την παράβαση – Αποτελέσματα – Υποχρεώσεις του παραβαίνοντος κράτους μέλους – Εκτέλεση της αποφάσεως – Παράβαση απορρέουσα από τον συνδυασμό δύο διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας – Κατάργηση από το κράτος μέλος μίας εκ των διατάξεων αυτών – Η κατάργηση επαρκεί για την πλήρη εκτέλεση της αποφάσεως αυτής

(Άρθρο 260 § 1 ΣΛΕΕ)

1.        Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

2.        Βάσει του άρθρου 260, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, άπαξ το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωση που υπέχει από τις Συνθήκες, το κράτος αυτό οφείλει να λάβει τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

Το διατακτικό της αποφάσεως της 23ης Οκτωβρίου 2007, C-112/05, Επιτροπή κατά Γερμανίας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τη διαπιστωθείσα από το Δικαστήριο παράβαση, καθόσον τούτο διαπίστωσε με την ως άνω απόφαση την ύπαρξη παραβάσεως απορρέουσας από τον συνδυασμό δύο διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας και όχι από καθεμία εξ αυτών μεμονωμένα εξεταζόμενη. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από το σκεπτικό της αποφάσεως, υπό το πρίσμα του οποίου πρέπει να γίνει κατανοητό το διατακτικό της. Κατά συνέπεια, η κατάργηση ή τροποποίηση έστω και μίας από τις διατάξεις αυτές είναι δυνατόν να επαρκεί για την πλήρη εκτέλεση της ως άνω αποφάσεως.