EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

30 päivänä syyskuuta 2015

Asia F‑14/12 RENV

Peter Schönberger

vastaan

Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin

Henkilöstö – Virkamiehet – Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamisen jälkeen – Ylennys – Vuoden 2011 ylennyskierros – Ylentämättä jättäminen – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Peter Schönberger vaati virkamiestuomioistuinta lähinnä kumoamaan Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen päätöksen, jolla hänet jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AD 13 vuoden 2011 ylennyskierroksella.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi osittain ja koska kanne on osittain selvästi perusteeton. Asioissa F-14/12 ja F-14/12 RENV Peter Schönberger vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen oikeudenkäyntikulut. Asiassa T-26/14 P Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Peter Schönbergerin oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Kanne ylentämättä jättämistä koskevasta päätöksestä – Kanneperuste, joka koskee ylennyskierroksen sääntöjenvastaisuutta – Todistustaakka

(Henkilöstösääntöjen 6 artiklan 2 kohta ja 91 artikla ja liitteessä I oleva B jakso)

2.      Virkamiehet – Yhdenvertainen kohtelu – Käsite – Rajat

1.      Sellaisen kumoamiskanteen yhteydessä, joka koskee toimielimen päätöstä jättää virkamies ylentämättä, tämän viimeksi mainitun tehtävänä on osoittaa, että hänen henkilökohtaisen tilanteensa vuoksi hänen vaatimansa kumoaminen voi avata hänelle mahdollisuuden tulla ylennetyksi.

Jokainen ylennyskierros on välttämättä riippumaton sitä edeltäneistä tai sitä seuraavista ylennyskierroksista, koska virkamiehet, joiden ansioita on vertailtava ja arviointiperusteet, joita tämän vertailun suorittamista varten on määritelty, ovat jokaiselle ylennyskierrokselle ominaisia.

(ks. 46, 54 ja 55 kohta)

2.      Yhdenvertaisen kohtelun periaatteessa kielletään, että toisiinsa rinnastettavia tapauksia kohdellaan eri tavalla tai että erilaisia tapauksia kohdellaan samalla tavalla, jollei tällainen, tapauksen mukaan erilainen tai samanlainen kohtelu ole objektiivisesti perusteltua. Näin ollen toisen toimielimen virkamiehet eivät voi vedota toimielinten virkamiehiään kohtaan toteuttamien toimenpiteiden mahdollisiin eroihin tukemaan kanneperustetta, joka koskee yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista.

(ks. 60 ja 62 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: tuomio 14.2.2007, Simões Dos Santos v. SMHV (T‑435/04, EU:T:2007:50, 162 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)

Virkamiestuomioistuin: tuomio 29.4.2009, Balieu-Steinmetz ja Noworyta v. parlamentti (F‑115/07, EU:F:2009:41, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)