Prasība, kas celta 2007. gada 22. oktobrī - Strack/Komisija

(lieta F-120/07)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Guido Strack, Ķelne (Vācija) (pārstāvis - H. Tettenborn, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2005. gada 30. maija, 2005. gada 25. oktobra, 2007. gada 15. marta un 2007. gada 20. jūlija lēmumus daļā, kurā ir pārceltas tikai 12 dienas no prasītāja 2004. gadā neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma, ko viņš varēja pārcelt uz nākamo gadu, un attiecīgi samazināta kompensācija par dienesta atstāšanas brīdī neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt prasītājam kompensāciju par 26,5 dienām par vēl nekompensēto, neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu saskaņā ar Civildienesta noteikumu V pielikuma 4. panta otro daļu, pieskaitot ikgadējos procentus atbilstoši likmei, kas ir par 2 % lielāka nekā Eiropas Centrālās bankas noteiktā refinansēšanas procentu likme par attiecīgo laikposmu kopš 2005. gada 1. aprīļa;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs savu prasību pamato ar Civildienesta noteikumu V pielikuma 4. panta pirmās un otrās daļas pārkāpumu un ar atbildētājas administratīvo paziņojumu Nr. 66-2002. Saskaņā ar tiem viņa ikgadējais atvaļinājums par 2004. gadu bija pilnībā jāpārceļ uz 2005. gadu, ko atbildētāja noraidīja ar apstrīdētajiem lēmumiem, jo viņš nebija izmantojis ikgadējo atvaļinājumu līdz 2004. kalendārā gada beigām ar dienesta pienākumu pildīšanu saistītu iemeslu dēļ. Iemesls tam bija slimība, kuru starplaikā atbildētāja ir atzinusi par arodslimību.

Turpinājumā prasītājs apgalvo, ka izvirzītā papildu prasība atlīdzināt zaudējumus izriet no tā, ka atbildētāja prettiesiski atteicās samaksāt kompensāciju, kas viņam pienācās dienesta atstāšanas brīdī atbilstoši Civildienesta noteikumu V pielikuma 4. panta otrajai daļai.

____________