Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 16 юни 2011 г. - Andrecs и др./Комисия

(Дело F-96/10)

(Публична служба - Годишно адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители - Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Stefan Robert Andrecs (Uccle, Белгия) и други (представител: адв. L. Vogel, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-н G. Berscheid и г-н D. Martin)

Предмет на делото

Искане за отмяна на решението на ответника, отразено във фишовете за заплата на жалбоподателите, за адаптиране, считано от 1 юли 2009 г., на техните възнаграждения, пенсии и други надбавки в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на основание на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година

Диспозитив на определението

Липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество по жалбата по дело F-96/10, Andrecs и др./Комисия.

Жалбоподателите понасят направените от тях съдебни разноски, както и тези на Европейската комисия.

____________

1 - ОВ C 30, 29.1.2011, стр. 63.