18. oktoobril 2007 esitatud hagi - Irmantas Šimonis versus komisjon

(Kohtuasi F-113/07)

Kohtumenetluse keel: leedu

Pooled

Hageja: Irmantas Šimonis (Luksemburg) (esindaja: advokaat V. Vilkas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni otsus, millega ta vaba ametikoha teadaande nr KOM/2007/142 esemeks olnud ametikoha täitmiseks toimuva valikumenetluse raames võttis tagasi taotluse hageja üleviimiseks komisjoni ning kõrvaldas hageja valikumenetlusest;

tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 8. augusti 2007. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 27. aprilli 2007. aasta kaebus nr R/273/07;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Hagi toetuseks esitab hageja kolm väidet, millest esimese kohaselt on kahjustatud tema õiguspärast ootust, mis tekkis haldusdirektorite vahel sõlmitud 2005. aasta institutsioonidevahelisest lepingust, mis nägi uute värvatud ametnike mis tahes institutsioonidevahelisele üleviimisele ette kolmeaastase tähtaja.

Teiseks väidab hageja, et komisjoni otsus on õigusvastane põhjenduse puudumise tõttu, ebaproportsionaalsuse tõttu kaitstud huvi suhtes ning asjaolu tõttu, et komisjon ületas oma kaalutluspädevuse piire. Hageja väidab lisaks, et nimetatud otsus on kodakondsuse alusel diskrimineeriv.

Kolmandaks väidab hageja, et on rikutud hea halduse põhimõtet ja hoolitsemiskohustust.

____________