EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

20 päivänä kesäkuuta 2012

Asia F‑66/11

Alma Yael Cristina

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailun valintalautakunnan päätös olla hyväksymättä hakijaa arviointiin – Muutoksenhakukeinot – Kanne, joka on nostettu odottamatta hallinnolliseen valitukseen tehtyä päätöstä – Tutkittavaksi ottaminen – Kilpailuun hyväksymisen erityiset edellytykset – Vaadittu työkokemus

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Alma Yael Cristina vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan avoimen kilpailun EPSO/AST/111/10 valintalautakunnan päätöksen olla hyväksymättä häntä kyseisen kilpailun arviointiin ja velvoittamaan komission korvaamaan kantajalle tämän päätöksen johdosta aiheutuneen vahingon.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Kilpailun valintalautakunnan päätös – Edeltävä hallinnollinen valitus – Valinnaisuus – Vireillepano – Seuraukset – Asian riitauttamista suoraan unionin tuomioistuimissa koskevan oikeuden säilyminen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Virkamiehet – Kilpailu – Tutkintoihin ja kokeisiin perustuva kilpailu – Osallistumisedellytykset – Esitetyt tutkinnot tai osoitettu työkokemus – Valintalautakunnan suorittama arviointi – Tuomioistuinvalvonnan rajat

(Henkilöstösääntöjen liitteessä III olevan 2 artiklan toinen kohta ja 5 artikla)

1.      Kun hylätty hakija riitauttaa kilpailun valintalautakunnan päätöksen, hänen ei tarvitse tehdä ensin valitusta tästä päätöksestä. Jos tällainen hakija kääntyy kuitenkin nimittävän viranomaisen puoleen, tällaisella hakemuksella ei voida sen oikeudellisesta merkityksestä riippumatta evätä hakijalta oikeutta riitauttaa asia suoraan tuomioistuimessa. Tällaisen tuomioistuimessa nostetun kanteen tutkittavaksi ottaminen ei edellytä henkilöstösääntöjen 91 artiklan mukaisen oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn päättymistä, sillä tätä edellytystä sovelletaan ainoastaan kanteisiin, joiden osalta hallinnollinen valitus on pakollinen.

Oikeusvarmuuden vaatimusten noudattamisella ei voida perustella sitä, että asian riitauttamiseen suoraan tuomioistuimessa sovellettaisiin tutkittavaksi ottamisen edellytystä, joka ei ole sille ominainen, koska muuten rajoitettaisiin hylättyjen hakijoiden oikeutta viedä kilpailun valintalautakunnan päätös suoraan tuomioistuimeen. Paras tapa noudattaa hyvän oikeudenkäytön periaatetta on käsitellä tuomioistuimelle toimitettu suora kanne ottamatta huomioon epävarmuustekijöitä valituksessa, jota ei ole saatettu sen käsiteltäväksi.

(ks. 38, 40, 42, 50 ja 51 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 4/78, 19/78 ja 28/78, Salerno ym. v. komissio, 30.11.1978, 10 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T-133/89, Burban v. parlamentti, 20.6.1990, 17 kohta

2.      Kilpailun valintalautakunnan tehtävänä on arvioida tapauskohtaisesti, vastaako kunkin hakijan työkokemus kilpailuilmoituksessa vaadittua tasoa. Valintalautakunnalla on tältä osin henkilöstösääntöjen kilpailumenettelyjä koskevien säännösten puitteissa harkintavaltaa, kun se arvioi sekä hakijoiden aikaisempien työkokemusten luonnetta ja kestoa että niiden enemmän tai vähemmän läheistä yhteyttä täytettävän viran vaatimuksiin. Laillisuusvalvontaa harjoittaessaan unionin tuomioistuinten on rajoituttava sen tarkistamiseen, että harkintavaltaa käytettäessä ei ole tehty ilmeistä arviointivirhettä.

Kilpailun valintalautakunta voi tarkistaakseen osallistumisedellytysten täyttymisen ottaa huomioon ainoastaan hakijoiden hakemuksessaan toimittamat tiedot ja todistusasiakirjat, jotka näiden on esitettävä hakemuksensa tueksi, eikä sillä ole mitään velvollisuutta pyytää hakijoita toimittamaan täydentäviä asiakirjoja tai suorittaa itse tutkimuksia tarkistaakseen, täyttääkö asianomainen hakija kaikki kilpailuilmoituksen edellytykset. Henkilöstösääntöjen liitteessä III olevan 2 artiklan toisen kohdan säännöksistä ilmenee, että niissä annetaan kilpailun valintalautakunnalle pelkkä mahdollisuus pyytää hakijoilta lisätietoja, kun sillä on epäilyjä esitetyn asiakirjan sisällöstä. Tältä osin ei voida muuttaa velvollisuudeksi sellaista, minkä lainsäätäjä on tarkoittanut pelkäksi mahdollisuudeksi valintalautakunnalle.

(ks. 67–69, 80 ja 81 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑214/99, Carrasco Benítez v. komissio, 21.11.2000, 71 ja 78 kohta; asia T‑145/02, Petrich v. komissio, 25.3.2004, 37 kohta ja asia T‑293/03, Giulietti v. komissio, 31.1.2006, 65 ja 66 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑40/09, Časta v. komissio, 1.7.2010, 58 ja 67 kohta oikeuskäytäntoviittauksineen