POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Sprawa F‑134/11

Giorgio Cocchi

i

Nicola Falcione

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Obowiązek wspomagania – Artykuł 24 regulaminu pracowniczego – Oddalenie wniosku o udzielenie wsparcia – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Wniosek o przeniesienie uprawnień emerytalnych – Cofnięcie wniosku o przeniesienie uprawnień emerytalnych w trakcie postępowania – Umorzenie postępowania w sprawie oddalenia wniosku o udzielenia wsparcia

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której Giorgio Cocchi i Nicola Falcione żądają, po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 9 marca 2011 r. w przedmiocie oddalenia ich wniosków o udzielenie wsparcia, przedstawionych w ramach wniosków o przeniesienie uprawnień emerytalnych nabytych we włoskim systemie emerytalnym do systemu emerytalno-rentowego Unii Europejskiej, a po drugie, zasądzenia od Komisji odszkodowania na ich rzecz.

Orzeczenie:      Postępowanie w sprawie F‑134/11 Cocchi i Falcione/Komisja zostaje umorzone. Giorgio Cocchi, Nicola Falcione i Komisja Europejska pokrywają każde własne koszty.

Streszczenie

Skargi urzędników – Interes prawny – Ocena w chwili wniesienia skargi – Późniejsza utrata interesu prawnego – Umorzenie postępowania

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

Aby urzędnik mógł podjąć dalsze kroki w ramach skargi o stwierdzenie nieważności decyzji, musi on zachować osobisty interes w stwierdzeniu nieważności zaskarżonej decyzji, również po wniesieniu tej skargi, przy czym taki interes istnieje w sytuacji, gdy skarga może, w razie jej uwzględnienia, przysporzyć mu korzyści.

W przypadku gdy urzędnik wycofał swój wniosek o przeniesienie uprawnień emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem służby w Unii za zgodą danej instytucji, każdy wyrok stwierdzający nieważność decyzji oddalającej jego wniosek o udzielenie pomocy, przedstawiony w ramach wniosku o przeniesienie uprawnień emerytalnych, nie może przysporzyć mu żadnej korzyści administracyjnej, niezależnie od tego, czy wniosek o udzielenie wsparcia złożony przez urzędnika w celu obrony przed działaniami własnej instytucji jest prawnie dopuszczalny.

W tym względzie, wobec braku aktualnego interesu prawnego, postępowanie należy umorzyć.

(zob. pkt 33, 34)

Odesłanie

Sąd do spraw Służby Publicznej, postanowienie z dnia 2 grudnia 2013 r., Pachtitis/Komisja, F‑49/12, EU:F:2013:197, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo