Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Budai Központi Kerületi Bíróság (Ουγγαρία) στις 2 Μαρτίου 2021 – Ποινική διαδικασία κατά KI

(Υπόθεση C-131/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική

Αιτούν δικαστήριο

Budai Központi Kerületi Bíróság

Ποινική διαδικασία ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά

KI

Προδικαστικό ερώτημα

Είναι αντίθετη προς το άρθρο 50 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης –ερμηνευόμενου υπό το πρίσμα του άρθρου 4 του έβδομου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) του 1950, καθώς και της σχετικής νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου– η άσκηση ποινικής δίωξης της οποίας το αντικείμενο συνίσταται, εν μέρει, σε πραγματικά περιστατικά για τα οποία, στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας επιβολής κυρώσεων και με οριστική απόφαση, έχει ήδη επιβληθεί στον κατηγορούμενο πρόστιμο in situ, το οποίο, επειδή δεν πληρώθηκε, μεταβλήθηκε με δικαστική απόφαση σε ποινή στερητική της ελευθερίας;

____________