Talan väckt den 2 juli 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-65/13)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten L. Mansullo)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av avslaget på sökandens begäran till kommissionen om att den ska ersätta sökanden med ett belopp om 10 000 euro på grund av skada som sökanden påstår sig ha lidit genom försändelsen av en skrivelse, i vilken sökanden underrättas bland annat om att kommissionen har kvittat sökandens begäran om återbetalning av kostnader, vilka kommissionen ålagts att betala, mot belopp som sökanden var skyldig kommissionen.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut, oavsett på vilket sätt det utformats, genom vilket begäran om ersättning av den 20 juni 2012 avslagits, vilken återfinns i meddelandet av den 20 juni 2012,

ogiltigförklara meddelandet av den 27 augusti 2012, i vilket nämndes, högst upp till höger på den första av de tre sidor det består av, ”Ref.Ares(2012)1003126 – 27 augusti 2012”, och vilket meddelande sökanden mottog den 9 oktober 2012,

vid behov, ogiltigförklara beslutet att avslå, oavsett på vilket sätt det utformats, klagomålet av den 24 oktober 2012,

vid behov ogiltigförklara meddelandet av den 11 februari 2013 med hänvisningen HR.D.2/MB/ac 170184, upprättat på italienska, bestående av två på framsidan maskinskrivna sidor, vilka mottogs av sökanden den 22 mars 2013,

förplikta kommissionen att betala ett belopp om 10 000 euro till sökanden, jämte ränta på 10 procent per år med årlig kapitalisering från den 21 juni 2012 och fram till dess betalning av angiven summa sker,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.