Kanne 18.9.2010 - Antelo Sanchez ym. v. parlamentti

(Asia F-78/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Pilar Antelo Sanchez (Brysseli, Belgia) ynnä muut (edustaja: asianajaja M. Casado García-Hirschfeld)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan sen päätöksen kumoaminen, joka on toistettu kantajien palkkalaskelmissa ja joka koskee heidän kuukausipalkkojensa mukautuksen rajoittamista vuoden 2009 heinäkuusta lukien 1,85 prosentin korotukseen 23.12.2009 annettuun neuvoston asetukseen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 perustuvan virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuotuisen mukautuksen yhteydessä

Vaatimukset

Riidanalainen päätös on kumottava siltä osin kuin siinä asetetaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2009 annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 nojalla palkkojen mukautusprosentiksi 1,85 %.

Kantajille on myönnettävä oikeus viivästyskorkoon, joka on laskettu Euroopan keskuspankin määräämän korkokannan mukaan ja jota on laskettava sille rahamäärälle, joka vastaa tammikuusta 2010 lukien annetuista palkkalaskelmista ilmenevän palkan ja heinäkuun 2009 ja joulukuun 2009 välistä aikaa koskevan palkantarkistuksen sekä sen palkan välistä erotusta, johon kantajilla olisi pitänyt olla oikeus siihen saakka, kunnes nämä palkat on jälkikäteen oikaistu.

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________