Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 4 ноември 2020 г. — А

(Дело C-577/20)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein hallinto-oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: А

Друга страна в производството: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Преюдициални въпроси

Трябва ли основните свободи, гарантирани в Договора за Европейския съюз и Директива 2005/36/ЕО1 , да се тълкуват в смисъл, че компетентният орган на приемащата държава членка трябва да прецени правото на молителя да упражнява регламентирана професия в съответствие с членове 45 ДФЕС и 49 ДФЕС и съдебната практика в това отношение (по-специално решения от 7 май 1991 г., Vlassopoulo, C-340/892 , EU:C:1991:193 и от 6 октомври 2015 г., Brouillard, C-298/143 , EU:C:2015:652), въпреки че в член 13, параграф 2 от Директива 2005/36/ЕО би следвало да са хармонизирани условията за упражняване на регламентирана професия, при които приемащата държава членка трябва да разреши упражняването на професията на молител, който притежава удостоверение за професионална квалификация от държава, в която професията не е регламентирана, но не отговаря на посочените в тази разпоредба условия за упражняването на професията?

При утвърдителен отговор на първия преюдициален въпрос: като се имат предвид съображенията, изложени в решение Brouillard, C-298/14, (т. 55) относно изключителните критерии за преценка на равностойността на свидетелства, недопустимо ли е съгласно правото на Съюза в положение като разглежданото в настоящото производство компетентният орган на приемащата държава членка да основе преценката си относно равностойността на обучение и на друга информация за точното съдържание и начина на провеждане на обучението, различна от получената от организатора на обучението или от органите на другата държава членка?

____________

1     Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 2005 г., стр.. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 3).

2     Решение на Съда от 7 май 1991 г. (Irène Vlassopoulou/Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten Baden-Württemberg, C-340/89, EU:C:1991:193).

3     Решение на Съда от 6 октомври 2015 г. (Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge, C–298/14, EU:C:2015:652).