Žaloba podaná 21. júla 2006 - Duyster/Komisia

(Vec F-81/06)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tineke Duyster (Oetrange, Luxembursko) (v zastúpení: W.H.A.M. van den Muijsenbergh, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

žalobu v celom rozsahu uznať za prípustnú,

zrušiť rozhodnutia menovacieho orgánu z 8. novembra 2005 a z 11. mája 2006,

priznať žalobkyni náhradu škody, ktorá jej bola spôsobená,

subsidiárne vyhovieť v celom rozsahu alebo čiastočne uvedeným návrhom alebo prijať rozhodnutie, ktorým sa v celom rozsahu alebo čiastočne vyhovie návrhom žalobkyne z 5. a z 13. júla 2005,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V rámci vecí F-51/051 a F-18/062 žalobkyňa už namietala, že Komisia jej najskôr poskytla rodičovskú dovolenku na obdobie od 1. novembra 2004 do 30. apríla 2005 a potom listom zo 17. novembra 2005 stanovila začiatok rodičovskej dovolenky na 8. novembra 2004.

V tejto veci žalobkyňa napáda rozhodnutia, ktorými Komisia zamietla ako neprípustné jej návrhy na náhradu škody na základe článku 288 ES a článku 90 ods. 1 služobného poriadku, ktorých bolo okolo 50 týkajúcich sa údajnej nedbanlivosti útvarov Komisie.

Na podporu svojej žaloby proti rozhodnutiam o neprípustnosti žalobkyňa okrem iného uplatňuje: i) nesprávny skutkový stav ako základ pre rozhodnutie; ii) porušenie obsahu, ako aj zmyslu článku 90 ods. 1 a 2 služobného poriadku; iii) existenciu rozporov; iv) chýbajúcu jasnosť rozhodnutí; v) skutočnosť, že menovací orgán chybne vykladá a/alebo uplatňuje judikatúru týkajúcu sa článku 288 ES a článku 90 služobného poriadku; vi) skutočnosť, že menovací orgán uplatňuje chybné argumenty; vii) porušenie zásad proporcionality, ochrany legitímnej dôvery, rovnosti zaobchádzania a právnej istoty, ako aj porušenie zásady zváženia záujmov, porušenie povinnosti zamestnávateľa informovať, zásady riadneho úradného postupu a práva podať opravný prostriedok.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 217, 3.9.2005 (vec najskôr zapísaná pod číslom T-249/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).

2 - Ú. v. EÚ C 154, 1.7.2006.