Žaloba podaná 2. augusta 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-79/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Náhrada majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá bola údajne spôsobená z dôvodu neexistencie opatrení na vykonanie rozsudku vo veci F-128/07

Návrhy žalobcu

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 10 000 eur z dôvodu straty príležitosti, ktorá mu bola spôsobená tým, že voči nemu neboli prijaté opatrenia na vykonanie,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 5 000 eur z dôvodu nemajetkovej ujmy, ktorá mu bola spôsobená neexistenciou akéhokoľvek oznámenia Komisie o opatreniach, ktoré zamýšľala prijať v súvislosti so zrušujúcim rozsudkom,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________