Sag anlagt den 11. august 2006 - Taruffi mod Kommissionen

(Sag F-95/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Adrien Taruffi (Schouweiler, Luxembourg) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at artikel 4, stk. 1, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 45, som blev vedtaget ved Kommissionens beslutning af 23. december 2004, er ulovlig.

Annullation af Kommissionens afgørelser om fastsættelse af sagsøgerens points for fortjeneste og prioritetspoints for forfremmelsesårene 2004 og 2005, samt af afgørelserne om ikke at opføre sagsøgeren på den liste, der blev udfærdiget på grundlag af fortjenester efter behandling i forfremmelsesudvalgene og på listen over tjenestemænd forfremmet til lønklasse B*10 i forfremmelsesåret 2004.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet anført, at der ikke er foretaget nogen egentlig undersøgelse af hans fortjenester i forbindelsen med forfremmelsesudvalgets bedømmelse af ham efter administrationens positive svar på hans første klage.

Sagsøgeren har med hensyn til forfremmelsesåret 2004 bl.a. anført, at der er anlagt et åbenbart urigtigt skøn, idet hans fortjenester for forfremmelsesåret 2004 blev sammenlignet med fortjenesterne for de tjenestemænd, der henhørte under "forsknings"budgettet mens han i dette forfremmelsesår henhørte under "drifts"budgettet.

For så vidt angår forfremmelsesåret 2005 er det sagsøgerens opfattelse, at den af Kommissionen anlagte fortolkning af artikel 4, stk. 1, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser, hvorefter alene det generaldirektorat, der er ansvarlig for udfærdigelsen af hans endelige bedømmelsesrapport, har kompetence til at tildele prioritetspoints, selvom sagsøgeren havde gjort tjeneste i to forskellige generaldirektorater og selvom der var blevet udfærdiget en foreløbig rapport for første halvdel af 2004 indeholdende tildeling af points for fortjeneste, er ulovlig.

Sagsøgeren er generelt af den opfattelse, at de anfægtede afgørelser er blevet truffet i strid med vedtægtens artikel 45, idet ancienniteten, og ikke fortjenesterne, er lagt til grund som det afgørende kriterium.

____________