Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 30. mai 2013. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-141/11)1

(Avalik teenistus – Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 – Faksi teel tähtaegselt esitatud hagi – Advokaadi omakäeline allkiri, mis on erinev posti teel esitatud hagiavalduse originaalil olevast allkirjast – Hagi esitamine hilinenult – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada komisjoni vaikimisi tehtud otsus, millega keelduti rahuldamast hageja taotlust saada maksmata jäänud töötasu ajavahemiku eest septembrist kuni detsembrini 2010 ja jaanuar 2011.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 65, 3.3.2012, lk 25.