2021 m. vasario 8 d. Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Wacker Chemie AG / Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt

(Byla C-76/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Wacker Chemie AG

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama Umweltbundesamt Deutsche Emissionshandelsstelle (Vokietijos prekybos apyvartiniais taršos leidimais tarnyba prie Federalinės aplinkos agentūros)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pajėgumų išplėtimo apibrėžtis Europos Komisijos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos gairėse1 , pagal kurią įrenginys gali veikti bent 10 % didesniu pajėgumu, palyginti su pradiniu įrengtuoju pajėgumu prieš pakeitimą, o šis didesnis pajėgumas gautas iš fizinio kapitalo investicijų (arba kelių laipsniškai didinamų fizinio kapitalo investicijų), turi būti aiškinama taip:

a)    svarbus yra priežastinis ryšys tarp fizinio kapitalo investicijos ir techniškai bei teisiškai galimų maksimalių pajėgumų išplėtimo, arba

b)    pagal 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo 2011/278/ES2 3 straipsnio i ir l punktus yra svarbus palyginimas su 2 mėnesių, per kuriuos produkcija buvo didžiausia, produkcijos vidurkiu per pirmuosius 6 mėnesius po eksploatacijos (atlikus pakeitimus) pradžios?

2.    Pirmojo klausimo b punkto atveju: ar 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo 2011/278/ES 3 straipsnio i punktas turi būti aiškinamas taip, kad techniškai bei teisiškai galimų maksimalių pajėgumų išplėtimo mastas neturi reikšmės, o svarbus tik vidurkių pagal Sprendimo 2011/278 3 straipsnio l punktą vertinimas neatsižvelgiant į tai, ar ir kokia apimtimi pastarieji išplaukia iš atlikto fizinio pakeitimo arba iš didesnės apkrovos?

3.    Ar pradinio įrengtojo pajėgumo sąvoka Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos gairių I priede turi būti aiškinama atsižvelgiant į Sprendimo 2011/278/ES 7 straipsnio 3 dalį?

4.    Ar Europos Komisijos sprendimas nereikšti prieštaravimų dėl valstybės pagalbos schemos, apie kurią buvo pranešta, turi būti aiškinamas taip:

a)    šiuo sprendimu visapusiškai nustatomas nacionalinės schemos suderinamumas su valstybės pagalbos gairėmis taip pat atsižvelgiant į kitas nacionalinėje pagalbos schemoje pateiktas nuorodas į kitus nacionalinės teisės aktus, ar

b)    nacionalinė pagalbos schema ir kiti nacionalinės teisės aktai savo ruožtu turi būti aiškinami taip, kad jie galiausiai turi atitikti valstybės pagalbos gaires?

5.    Ketvirtojo klausimo a punkto atveju: ar Europos Komisijos sprendimas nereikšti prieštaravimų dėl valstybės pagalbos schemos, apie kurią buvo pranešta, kiek jame konstatuojama atitiktis taikytinoms valstybės pagalbos gairėms, nacionaliniam teismui yra privalomas?

6.    Ar Europos Komisijos valstybės pagalbos gairės tampa privalomos valstybei narei aiškinant ir taikant patvirtintą pagalbos schemą dėl to, kad Komisija daro į jas nuorodą sprendime nereikšti prieštaravimų dėl valstybės pagalbos schemos, apie kurią buvo pranešta, ir vertina pagalbos, apie kurią pranešta, suderinamumą remdamasi gairėmis?

7.    Ar Direktyvos 2003/87/EB3 , iš dalies pakeistos Direktyva (ES) 2018/410, 10a straipsnio 6 dalis, pagal kurią valstybės narės turi priimti finansines priemones anglies dioksido netiesioginėms išlaidoms kompensuoti, yra svarbi aiškinant Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos gairių 5 punktą, pagal kurį pagalba turi būti ne didesnė nei būtina tam tikram aplinkos apsaugos lygiui užtikrinti?

____________

1 Komisijos komunikatas – Tam tikrų valstybės pagalbos priemonių, susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema po 2012 m., gairės (OL C 158, 2012, p. 4).

2 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimas 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 2772) (OL L 130, 2011, p. 1).

3 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2013, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 631).