Жалба, подадена на 27 август 2010 г. - Hidalgo/Европейски парламент

(Дело F-70/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: José Manuel Hidalgo (Брюксел, Белгия) (представители: A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на извлечението от платежните ведомости относно регулиране на възнаграждението на жалбоподателя за периода юли-декември 2009 г. и на извлеченията от платежните ведомости, издадени след 1 януари 2010 г. в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и на другите служители въз основа на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година, както и искане за обезщетение

Искания на жалбоподателя

да се установи, че Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година не е приложим;

да се отмени решението на генералния секретар на Европейския парламент от 4 юни 2010 г., с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя срещу извлечението от платежните ведомости относно регулирането на възнаграждението му за периода юли-декември 2009 г. и срещу извлеченията от платежните му ведомости, издадени след 1 януари 2010 г. на основание на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година;

да се отмени, доколкото е необходимо, решението на Европейския парламент за издаване на извлечението от платежните ведомости относно регулирането на възнаграждението му за периода юли-декември 2009 г. и на извлеченията му от платежните ведомости, издадени след 1 януари 2010 г. на основание на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година;

да се осъди Парламента да плати на жалбоподателя неизплатените части от възнагражденията, на които той е имал право, заедно с мораторни лихви, считано от датата, на която тези неизплатени части от възнагражденията са станали изискуеми, изчислени въз основа на определения от ЕЦБ за основните операции по рефинансиране процент, увеличен с два пункта;

да се осъди Парламентът да заплати на жалбоподателя символично обезщетение в размер на едно евро за претърпените вреди поради допуснатите служебни нарушения, както и да заплати съдебните разноски.

____________