Sag anlagt den 5. maj 2006 - Mascheroni mod Kommissionen

(Sag F-63/06)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Mascheroni (Vergiate, Italien) (ved avvocati A. Vianello og G. Orelli)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at sagsøgerens overordnede har udvist en retsstridig adfærd

Det fastslås, at denne adfærd er skadelig, og at sagsøgeren følgelig har lidt et betydeligt tab.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for sit søgsmål gjort gældende, at den adfærd, der er udvist af hans overordnede, er blevet efterprøvet af ansættelsesmyndigheden, og at denne er fremkommet med udokumenterede udtalelser. Ansættelsesmyndigheden har endvidere tilsidesat forskellige retsprincipper, såsom forbuddet mod forskelsbehandling, proportionalitetsprincippet, princippet om, at der ikke må foreligge magtfordrejning, princippet om, at sagen skal behandles objektivt, princippet om, at der skal være sammenhæng i sagen, ligebehandlingsprincippet og rimelighedsprincippet.

____________