Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 24 april 2008 - Longinidis mot Cedefop

(Mål F-74/06)(1)

(Personalmål - Tillfälligt anställda - Ändrad tjänsteplacering - Överklagandenämnd - Sammansättning och tjänsteföreskrifter - Illojalt beteende - Uppsägning - Motivation - Uppenbart oriktig bedömning - Maktmissbruk)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Pavlos Longinidis (Panorama, Grekland) (ombud: advokaterna N. Korogiannakis och N. Keramidas)

Svarande: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (ombud: M. Fuchs, biträdd av advokaten P. Anestis)

Saken

Dels talan om ogiltigförklaring av Cedefops styrelses beslut att säga upp sökandens avtal om tillsvidareanställning och av ett antal beslut som bland annat avser Cedefops överklagandenämnd, dels talan om skadestånd.

Domslut

Talan avisas till viss del och ogillas till viss del.

Parterna ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 237, 30.09.2006, s. 15.