Žaloba podaná dne 28. září 2007 - Bernard v. Europol

(Věc F-99/07)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Marjorie Bernard (Woerden, Nizozemsko) (zástupce: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 26. června 2007, doručené dne 28. června 2007, týkající se stížnosti, jakož i hodnocení provedená ve dnech 5. února 2007 a 25. července 2007;

uložit Europolu, aby:

s účinností od 1. září 2006 zvýšil žalobkyni měsíční plat a vyplatil úroky;

nahradil škodu ve výši 7 500 eur;

nahradil náklady tohoto řízení včetně odměny za poradenství.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Toto řízení se týká hodnocení pracovního výkonu žalobkyně v období od 1. září 2005 do 31. srpna 2006. Výkon žalobkyně byl ohodnocen stupněm "2", což odpovídá kritérii, že "nesplňuje zcela požadavky".

Žalobkyně podala stížnost proti tomuto hodnocení, jakož i proti neexistenci rozhodnutí týkajícího se zvýšení měsíčního platu, a odvolávala se na pokyny pro postup hodnocení platné v Europolu. Žalobkyně uvádí, že se jedná o zjevně nesprávné hodnocení.

Žalobkyně zejména tvrdí, že její námitky byly rozhodnutím ze dne 26. června 2007 prohlášeny za neopodstatněné a uvádí, že byla porušena zásada odůvodnění, jelikož toto zamítnutí nebylo odůvodněno. Ředitel Europolu nicméně uvádí, že hodnocení se ruší a bude provedeno nové hodnocení. Toto nové hodnocení proběhlo dne 25. července 2007.

Tato žaloba se tedy týká rozhodnutí o stížnosti, jakož i hodnocení ze dne 25. července 2007.

____________