Жалба, подадена на 28 февруари 2019 г. от Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA срещу решението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-691/14, Servier и др./Комисия

(Дело C-201/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA (представители: M. Utges Manley, Solicitor, A. Robert, advocate, J. Killick, J. Jourdan, T. Reymond, O. de Juvigny, avocats)

Други страни в производството: Европейска комисия, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Искания

Като главно искане с оглед на основания 1—5, с които се оспорва наличието на нарушение на член 101 ДФЕС:

да се отменят точки 4, 5 и 6 от диспозитива на решението, постановено от Общия съд на 12 декември 2018 г. по дело T-691/14, Servier/Комисия,

да се отменят член 1, буква б), член 2, буква б), член 3, буква б) и член 5, буква б) и въз основа на това член 7, параграф 1, буква б), параграф 2, буква б), параграф 3, буква б) и параграф 5, буква б) от Решение на Комисията C(2014) 4955 окончателен от 9 юли 2014 г. (AT.39.612 – Périndopril (Servier), или в противен случай делото да се върне на Общия съд, за да се произнесе по последиците от съответните споразумения.

При условията на евентуалност с оглед на основание 6:

да се отменят точки 4 и 5 от диспозитива на обжалваното съдебно решение, доколкото са потвърдени изводите, направени в решението относно наличието на отделни нарушения и кумулативни глоби за споразуменията Niche и Matrix; въз основа на това да се отменят член 1, буква б), член 2, буква б), член 7, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б) от решението.

При условията на евентуалност спрямо предходното:

да се отменят точки 4 и 5 от диспозитива на съдебното решение и член 7, параграф 1, буква б), параграф 2, буква б), параграф 3, буква б) и параграф 5, буква б) от решението с оглед на основания 7.1 и 7.2, с които се оспорват принципът и размерът на всички глоби,

да се отмени точка 5 от диспозитива на съдебното решение и член 5, буква б) и член 7, параграф 5, буква б) от решението с оглед на основание 5.4 относно продължителността на твърдяното нарушение и изчисляването на глобата по споразумението, сключено между Servier и Lupin, и въз основа на това да определи глобата при упражняване на пълен съдебен контрол.

И във всички случаи:

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

С първото основание, което е общо по всички санкционирани споразумения, Servier поддържа, че съдебното решение е неправилно от правна гледна точка, тъй като почива на широко схващане, което не е в съответствие със съдебната практика относно понятието за нарушение с оглед на целта. Съдебното решение не отчита липсата на опит и на патентно ограничение, и почива на механичен критерий, без да се вземат предвид контекстът и двупосочните последици от разглежданите споразумения за доброволно уреждане на спорове.

С второто основание, което също е общо, Servier твърди, че в съдебното решение е приложена неправилно съдебната практика относно понятието за потенциална конкуренция и че съдебното решение почива на необосновано разместване на тежестта на доказване.

Третото основание е изведено от това, че споразуменията, сключени в един и същи ден с Matrix и неговия дистрибутор Niche, не са антиконкурентни с оглед на целта. Според Servier Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като е квалифицирал тези предприятия като потенциални конкуренти и е счел плащанията за вредоносни и неприсъщи на доброволното уреждане на спорове.

С четвъртото си основание Servier посочва грешки при прилагане на правото във връзка със сключеното с Teva споразумение, което също не е антиконкурентно с оглед на целта предвид правния и икономическия контекст, в който то се вписва, неговите двупосочни последици и допълването между страните, тъй като за разлика от Servier, Teva е дистрибутор на генерични продукти в Обединеното кралство.

Петото основание е изведено от грешки при прилагане на правото относно споразумението с Lupin. Общият съд е трябвало да разгледа последиците от споразумението с оглед на неговия обхват, който е най-малкото двупосочен и е дори в полза на конкуренцията. При условията на евентуалност се твърди, че грешка опорочава продължителността на нарушението и вследствие на това изчисляването на глобата.

При условията на евентуалност Servier посочва с шестото основание, че Общият съд е трябвало да отмени решението, с което се санкционира споразумението, сключено с Matrix, наред с това, което е подписано с Niche, при положение че не става въпрос за отделни нарушения.

При условията на евентуалност спрямо предходното седмото основание е посветено на искането за отмяна на съдебното решение в частта му, в която е потвърден начинът на определяне на глобата.

____________