Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Constitucional (Portugalsko) 3. marca 2021 – Autoridade Tributária e Aduaneira/VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

(vec C-136/21)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Constitucional

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Autoridade Tributária e Aduaneira

Odporkyňa: VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

Prejudiciálna otázka

Možno článok 110 ZFEÚ, či už samostatne alebo v spojení s článkom 191 ZFEÚ, najmä s jeho odsekom 2, vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá pri uplatnení znížení súvisiacich s priemerným znížením hodnoty vozidiel na vnútroštátnom trhu na daň z ojazdených vozidiel s konečnou registráciou v Spoločenstve, pridelenou inými členskými štátmi Európskej únie, nezohľadňuje environmentálnu zložku, čím umožňuje, aby takto vypočítaná výška dane bola vyššia ako výška dane, ktorá zaťažuje podobné domáce ojazdené vozidlá?

____________