Žaloba podaná 17. decembra 2020 – Európska komisia/Portugalská republika

(vec C-687/20)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Noll-Ehlers, G. Braga da Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Portugalská republika tým, že nevypracovala strategické hlukové mapy pre päť väčších ciest, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 7 ods. 2 prvého pododseku smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku1 ,

určil, že Portugalská republika tým, že nevypracovala akčné plány pre aglomerácie Amadora a Porto, akčné plány pre 236 väčších ciest a 55 väčších železničných tratí, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 8 ods. 2 uvedenej smernice,

určil, že Portugalská republika tým, že Komisii neposkytla údaje zo strategických hlukových máp pre päť väčších ciest a ďalej tým, že Komisii neposkytla zhrnutia akčných plánov týkajúcich sa aglomerácií Porto a Amadora, ako aj 236 väčších ciest a 55 väčších železničných tratí, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku. 10 ods. 2 uvedenej smernice v spojení s jej prílohou VI,

zaviazal Portugalskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku a na účely tohto konania mali portugalské orgány:

Po prvé podľa článku 7 ods. 2 druhého pododseku smernice 2002/49 informovať Komisiu najneskôr do 31. decembra 2008 o všetkých aglomeráciách a o všetkých väčších cestách a väčších železničných tratiach na svojom území.

Po druhé podľa článku 7 ods. 2 prvého pododseku smernice 2002/49 vypracovať, a to najneskôr do 30. júna 2012, strategické hlukové mapy, ktoré budú dokumentovať situáciu v referenčnom roku 2011 pre všetky aglomerácie a pre všetky väčšie cesty a väčšie železničné trate. Podľa článku 10 ods. 2 smernice vo spojení s jeho prílohou VI mali portugalské orgány tiež Komisii odoslať, a to najneskôr do 30. decembra 2012, informácie o strategických hlukových mapách.

Po tretie podľa článku 8 ods. 2 smernice vypracovať, a to najneskôr do 18. júla 2013, akčné plány pre všetky aglomerácie, väčšie cesty, ako aj väčšie železničné trate na ich území. Podľa článku 10 ods. 2 smernice v spojení s jej prílohou VI mali portugalské orgány Komisii taktiež odoslať, a to najneskôr do 18. januára 2014, zhrnutia týchto akčných plánov.

Je potrebné zdôrazniť, že vyššie uvedené povinnosti portugalských orgánov predstavujú tri po sebe nasledujúce kroky stanovené smernicou 2002/49, pričom druhá a tretia etapa vychádza z bezprostredne predchádzajúcej etapy.

____________

1 Ú. v. ES L 189, 2002, s. 12; Mim. vyd. 15/007, s. 101.