Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 15 april 2010 - Angelidis/Parlement

(Zaak F-104/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Vacature - Uitvoering van arrest houdende nietigverklaring van aanstellingsbesluit - Nieuwe kennisgeving van vacature - Gewettigd vertrouwen - Beginsel van recht op ontwikkeling van loopbaan van ambtenaren - Gelijke behandeling - Beginsel van behoorlijk bestuur - Zorgplicht - Kennelijk onjuiste beoordeling - Misbruik van bevoegdheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Angel Angelidis (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: É. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: C. Burgos en S. Seyr, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van kennisgeving van vacature nr. 12564 betreffende de voorziening in het ambt van directeur van het directoraat-generaal Intern beleid van de Unie - directoraat D Begrotingszaken van het Europees Parlement, alsmede van de hierbij ingeleide aanwervingprocedure. Anderzijds, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers sollicitatie naar het ambt van directeur begrotingszaken van het directoraat-generaal Intern beleid en tot aanstelling van een andere sollicitant in dat ambt. Ten slotte, verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade die verzoeker heeft geleden alsmede om hem aan te stellen in de rang van directeur "ad personam".

Dictum

Het Europees Parlement wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 1 000 EUR aan Angelidis.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

Het Europees Parlement draagt zijn eigen kosten en één derde van de kosten van Angelidis.

Angelidis draagt twee derde van zijn eigen kosten.

____________

1 - PB C 44 van 21.2.2009, blz. 77.