Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 18 september 2014 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-149/12)1

(Openbare dienst – Invaliditeit – Invaliditeitsuitkering – Inhouding op invaliditeitsuitkering)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Gattinara, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de maandelijkse inhouding van het bedrag van 500 EUR op verzoekers invaliditeitsuitkeringen over de maanden april-juni 2012

Dictum

Het beroep wordt deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond verklaard.

Marcuccio zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 108 van 13.4.2013, blz. 38.