Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2012 - Trentea κατά FRA

(Υπόθεση F-112/10)

(Υπαλληλική υπόθεση - Προσωπικό του FRA - Έκτακτοι υπάλληλοι - Πρόσληψη - Ανακοίνωση κενής θέσεως - Απόρριψη υποψηφιότητας)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: Cornelia Trentea (Βιέννη, Αυστρία) (εκπρόσωποι: L. Levi και M. Vandenbussche, δικηγόροι)

Καθού-εναγόμενος: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M. Kjærum, επικουρούμενος από τον B. Wägenbaur, δικηγόρο)

Αντικείμενο

Υπαλληλική υπόθεση - Πρώτον, αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως του καθού-εναγομένου με την οποία απορρίφθηκε η υποψηφιότητα της προσφεύγουσας-ενάγουσας για θέση βοηθού διοικήσεως στον τομέα "Finance and Procurement", καθώς και της αποφάσεως περί διορισμού άλλου υποψηφίου. Δεύτερον, αίτημα ικανοποιήσεως της ηθικής βλάβης και αποκαταστάσεως της υλικής ζημίας που ισχυρίζεται ότι υπέστη η προσφεύγουσα-ενάγουσα.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή.

Η C. Trentea φέρει τα δικαστικά έξοδά της και καταδικάζεται να φέρει τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

____________

1 - EE C 13 της 15.1.2011, σ. 43.