Talan väckt den 21 mars 2021 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

(Mål C-174/21)

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: I. Zalogin, M. Noll-Ehlers)

Svarande: Republiken Bulgarien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Bulgarien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 260.1 FEUF i fråga om zonerna och tätorterna BG0001 Sofia, BG0002 Plovdiv, BG0004 Norra Bulgarien, BG0005 Sydvästra Bulgarien och BG0006 Sydöstra Bulgarien genom att inte vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa domstolens dom av den 5 april 2017, kommissionen mot Bulgarien (C-488/15, EU:C:2017:267);

förplikta Republiken Bulgarien att till kommissionen betala ett dagligt schablonbelopp på 3 156 euro från och med dagen för meddelandet av domen av den 5 april 2017, kommissionen mot Bulgarien (C-488/15, EU:C:2017:267), till och med dagen för meddelandet av domen i förevarande mål, eller, om överträdelsen skulle upphöra tidigare, till och med den 31 december det sista året då överträdelsen upphörde, och detta belopp ska under alla omständigheter inte understiga det lägsta schablonbeloppet på 653 000 euro;

förplikta Republiken Bulgarien att till kommissionen betala ett dagligt vite på 5 677,20 euro för varje zon avseende luftkvalitet, från och med dagen för meddelandet av domstolens dom i förevarande mål till och med det år då domen av den 5 april 2017, kommissionen mot Bulgarien (C-488/15, EU:C:2017:267), har följts till fullo, och

förplikta Republiken Bulgarien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Bulgarien har underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder för att följa domstolens dom i mål C-488/15 och fortsätter att åsidosätta, för det första, sina skyldigheter enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa, jämförd med bilaga XI till detta direktiv, och, för det andra, sina skyldigheter enligt artikel 23 i detta direktiv.

____________