2021 m. kovo 10 d. Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Comune di Camerota

(Byla C-161/21)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Comune di Camerota

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar ESS 2 straipsnis (kiek jis susijęs su teisine valstybe) ir 19 straipsnis, Europos sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis, SESV 120 straipsnio 1 dalis ir 126 straipsnio 1 dalis, Direktyvos 2011/85/ES1 3 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalies b punktas ir 12 straipsnis, Reglamento (ES) Nr. 473/20132 5 straipsnis ir Europos Sąjungos teisės proporcingumo, lojalaus bendradarbiavimo ir veiksmingumo principai, kylantys iš ESS 4 ir 5 straipsnių, draudžia nacionalinės krizės nuostatos, kaip antai 2020 m. rugpjūčio 14 d. Dekreto – įstatymo Nr. 104, pakeisto į 2020 m. spalio 13 d. Įstatymą Nr. 126, 53 straipsnio 8 dalis, aiškinimą ir taikymą taip, kad ja laikinai (nuo 2020 m. rugpjūčio 15 d. iki 2021 m. birželio 30 d., t. y. ilgiau nei krizės laikotarpis) draudžiama veiksminga ir savalaikė teisminė biudžeto taisyklių laikymosi kontrolė, kuri pagal vidaus konstitucinę ir teisinę sistemą yra patikėta nepriklausomiems teismams, besispecializuojantiems apskaitos klausimais, kaip antai Corte di conti (Audito Rūmai), visų pirma sustabdant teisminės kontrolės funkcijas, susijusias su vietos subjektais, kurie patiria didelį struktūrinį disbalansą, dėl kurio gali kilti sutrikimų, ir kurie pradėjo ilgalaikį atsigavimo kelią ir būtent dėl to ir dėl sunkumų, susijusių su sveikatos krize, jiems, labiau nei kitiems subjektams, turi būti taikoma nepriklausoma, veiksminga ir savalaikė stebėsena, kuri apsaugo nuo finansų krizės paūmėjimo nuo to, kad nukrypimas nuo atsigavimo kelio netaptų negrįžtamas ir nesukeltų tokiam subjektui sutrikimų?

2.    Ar ESS 3 straipsnio 3 dalis, SESV 119 straipsnio 1 dalies b punktas ir 120 straipsnio 1 ir 2 dalys, Direktyvos 2011/7/ES3 1 ir 4 straipsniai ir Protokolas (Nr. 27) dėl vidaus rinkos ir konkurencijos draudžia nacionalinės krizės nuostatos, kaip antai 2020 m. rugpjūčio 14 d. Dekreto – įstatymo Nr. 104, pakeisto į 2020 m. spalio 13 d. Įstatymą Nr. 126, 53 straipsnio 9 dalis, aiškinimą ir taikymą taip, kad ši nuostata leidžia nuo 2020 m. rugpjūčio 15 d. iki 2021 m. birželio 30 d. sustabdyti vykdymo procedūras, kurias kreditoriai pradėjo subjektams, kurių pusiausvyros planas buvo patvirtintas, motyvuojant tik sveikatos krizė, papildant tuos atvejus, kuriais šie subjektai jau pasinaudojo pagal kartu Tuel 243bis straipsnio 4 dalies ir 243 quater straipsnio 5 dalies nuostatas, kai po šio sustabdymo nenumatoma kolektyvinė nemokumo procedūra, siūlanti alternatyvų kreditorių reikalavimų tenkinimo būdą, turint omenyje šio naujo ir ilgo vykdymo procedūrų sustabdymo padarinius, dar labiau sustiprinančius valdžios institucijų vėlavimą mokėti, taigi ir konkurencijos bei kreditorių bendrovių konkurencingumo apsaugą?

____________

1     2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyva 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms (OL L 306, 2011, p. 41).

2     2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 473/2013 dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų (OL L 140, 2013, p. 11).

3     2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011, p. 1).