Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 28 юни 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-44/11)1

(Публична служба — Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване, удължен с десетдневен срок — Жалба, подадена по пощата в следващите десет дни — Липса на идентичност между едната и другата — Просрочие на жалбата)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Триказе, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и J. Baquero Cruz, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Искане за осъждане на Комисията да заплати определена сума за обезщетяване на вредите, които жалбоподателят твърди, че е претърпял поради искането, отправено от медицинското лице на Комисията до лекаря на жалбоподателя с цел получаване на определени данни относно следваните от същия медицински лечения

Диспозитив

Отхвърля жалбата частично като явно недопустима и частично като явно неоснователна.

Осъжда г-н Marcuccio да заплати направените от Европейската комисия съдебни разноски и да понесе направените от самия него съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 186, 25.6.2011 г., стр. 34.