Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 marca 2013 r. – Christoph i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-63/08)1

(Służba publiczna – Personel niestały – Artykuły 2, 3a i 3b WZIP – Personel tymczasowy – Personel kontraktowy – Personel kontraktowy do zadań pomocniczych – Czas trwania umowy – Artykuły 8 i 88 WZIP – Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie maksymalnego czasu zatrudnienia niestałego personelu w służbach Komisji – Dyrektywa 1999/70 – Zastosowanie względem instytucji)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eugen Christoph i in. (Leggiuno, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo M. Bauer i K. Zieleśkiewicz, pełnomocnicy, następnie M. Bauer i J. Herrmann, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyStwierdzenie nieważności decyzji ustalających warunki zatrudnienia skarżących w części wprowadzającej ograniczenie w postaci określonego czasu trwania umowy lub jej przedłużenia Sentencja postanowieniaSkarga zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy prawnejSkarżący pokrywają swoje własne koszty oraz zostają obciążeni kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.Rada Unii Europejskiej pokrywa swoje własne koszty.