CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2009. gada 7. oktobrī

Lieta F‑3/08

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Iestādes atteikums iztulkot lēmumu – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība – Reglamenta 94. pants

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru L. Marcuccio lūdz atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru atteikts nosūtīt viņam agrāka lēmuma tulkojumu itāļu valodā, kā arī prasība piespriest Komisijai samaksāt viņam zaudējumu atlīdzību

Nolēmums Prasītāja prasību noraidīt kā acīmredzami juridiski nepamatotu. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus. Prasītājs samaksā Civildienesta tiesai EUR 1000.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Administrācijas pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses – Pienākums adresēt ierēdnim individuāla lēmuma tekstu valodā, kuru viņš padziļināti pārvalda

(EKL 21. pants; Pamattiesību hartas 41. panta 4. punkts; Komisijas iekšējā reglamenta pielikuma 4. punkts)

Saskaņā ar iestāžu pienākumu ņemt vērā ierēdņu intereses tām ir jāadresē ierēdnim individuāls lēmums tādā valodā, kuru viņš pārvalda padziļināti.

Ne no EKL 21. panta trešās daļas, ne no Labas administratīvās prakses kodeksa 4. punkta, ne arī no Pamattiesību hartas 41. panta 4. punkta nevar secināt, ka jebkuram Kopienu iestādes lēmumam, kas ir adresēts kādam no tās ierēdņiem, ir jābūt rakstītam sākotnējās sarakstes valodā. Šīs normas ir piemērojamas iestāžu un to darbinieku attiecībām vienīgi tad, ja viņi nosūta iestādēm tekstu tikai kā Savienības pilsoņi, nevis kā Kopienu ierēdņi vai citi darbinieki. Ja iestādēm katrā gadījumā būtu pienākums atbildēt uz ierēdņa pieteikumu tajā pašā valodā, kādu viņš izmantojis pieteikumā, tas iestādēm radītu nepārvaramas grūtības.

(skat. 29.–33. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2000. gada 23. marts, T‑197/98 Rudolph/Komisija, Recueil FP, I‑A‑55. un II‑241. lpp., 46. punkts; 2001. gada 7. februāris, T‑118/99 Bonaiti Brighina/Komisija, Recueil FP, I‑A‑25. un II‑97. lpp., 13. punkts; 2006. gada 17. maijs, T‑95/04 Lavagnoli/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑121. un II‑A‑2‑569. lpp., 48. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 13. decembris, F‑51/05 un F‑18/06 Duyster/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 58. un 59. punkts.