2007. október 22-én benyújtott kereset - Strack kontra Bizottság

(F-121/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Guido Strack (Köln, Németország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Közösségek Bizottságának 2007. január 12-i, 2007. február 26-i és 2007. július 20-i határozatait annyiban, amennyiben azokban a Bizottság megtagadta a felperestől az alperes rendelkezésére álló, felperest érintő valamennyi adathoz és dokumentumhoz való azonnali és teljes hozzáférést; ez magában foglalja az aktuális időpontban és a jelenlegi formájukban a következő dokumentumok teljes, lehetőleg elektronikus másolatának a továbbítását vagy másodlagosan az azokba - másolatok és jegyzetek készítésének a lehetőségével - történő korlátlan betekintési jogot:

a személyzeti szabályzat 26. cikke követelményeinek megfelelő személyzeti aktája, és minden ehhez tartozó - akár elektronikus (mint a Sysper 2) - párhuzamos irat;

a felperes értékelésére és előmenetelére vonatkozó eljárással és határozatokkal összefüggő, 2002. január 1-je óta készült valamennyi dokumentum;

az OF/2002/0356. sz. eljáráshoz kapcsolódó OLAF-iratok;

a 2005. március 7-i kérelméhez kapcsolódó eljárási iratok;

a Bizottság Vizsgálati és Fegyelmi Hivatalának (IDOC) jelentése ebben az eljárásban, az ennek az alapjául szolgáló IDOC-iratok és az IDOC-nál előterjesztett valamennyi, panaszost érintő dokumentum;

orvosi aktája, amelynek esetében a Bizottságnak az akta olvashatóságát is biztosítania kell;

minden további, e keresethez kapcsolódó körülménnyel és/vagy egyedi eljárással, így az ombudsmanhoz és az európai adatvédelmi biztoshoz benyújtott panasszal kapcsolatos eljárással is összefüggő, a Bizottság birtokában lévő iratok, dokumentumok és levélváltások;

a Közszolgálati Törvényszék rendelje el, hogy az Európai Bizottság fizessen a felperesnek megfelelő mértékű, legalább azonban 10 000 euró összegű kártérítést az előbb felsorolt kérelmeit elutasító határozatok miatt általa elszenvedett erkölcsi, nem vagyoni és egészséget ért sérelmével okozott kárért; ezen összeg után pedig a kereset benyújtásának időpontjától kezdve fizessen évente az Európai Központi Bank által az érintett időszakra a fő refinanszírozási műveletekre vonatkozóan megállapított kamatlábat 2%-kal meghaladó késedelmi kamatot;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes a gondoskodási kötelezettségnek és a gondos ügyintézés elvének a megsértésére, a hatáskörrel való visszaélés tilalmára, illetve a megtámadott határozatokban gyakorolt hibás mérlegelésre hivatkozik. Ezenkívül a határozatok sértik a személyzeti szabályzat 25. cikke (2) bekezdésének második mondatát, 26. cikkének (7) bekezdését és 26a. cikkét, továbbá sértik a felperesnek az EK 255. cikkből, az 1049/2001 rendeletből és a 45/2001 rendelettel kapcsolatos információs önrendelkezésre vonatkozó alapvető jogból származó jogait.

____________