Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 16. märtsil 2021 – Procureur général près la cour d’appel d’Angers versus KL

(kohtuasi C-168/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Procureur général près la cour d’appel d’Angers

Vastustaja: KL

Eelotsuse küsimused

1.    Kas raamotsuse 2002/5841 artikli 2 lõiget 4 ja artikli 4 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kahepoolse karistatavuse tingimus on täidetud niisuguses olukorras nagu käesolevas asjas, milles üleandmist taotletakse tegude eest, mis vastavad vahistamismääruse teinud liikmesriigis hävitamise ja rüüstamise süüteokooseisule ning mis seisnevad purustamises ja rüüstamises, mis kahjustasid avalikku korda, kui vahistamismäärust täitvas liikmesriigis on olemas süüteokoosseis „vargus koos vara rikkumisega, purustamine, kahju tekitamine“, milles ei ole nõutav avaliku korra rikkumise koosseisutunnus?

2.    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis kas raamotsuse 2002/584 artikli 2 lõiget 4 ja artikli 4 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et vahistamismäärust täitva riigi kohus võib keelduda karistuse täideviimiseks tehtud Euroopa vahistamismääruse täitmisest, kui ta tuvastab, et vahistamismääruse teinud riigi õigusasutused on mõistnud selle karistuse asjaomasele isikule ühe süüteo toimepanemise eest, mille kirjeldus hõlmas erinevaid tegusid, ning ainult üks osa nendest tegudest kujutab endast süütegu vahistamismäärust täitva riigi seisukohast? Kas tuleb teha vahet sellel, kas vahistamismäärust täitva riigi õigusasutused leidsid, et need erinevad teod on üksteisest lahutatavad või mitte?

3.    Kas põhiõiguste harta artikli 49 lõige 3 nõuab, et vahistamismäärust täitva liikmesriigi õigusasutus peab keelduma Euroopa vahistamismääruse täitmisest, kui, esiteks, see tehti ühe süüteo eest määratud liitkaristuse täideviimiseks, ning, teiseks, väljaandmisega saab nõustuda üksnes ühe osa tegude eest, kuna teatud teod, mille eest see karistus määrati, ei kujuta endast süütegu vahistamismäärust täitva liikmesriigi õiguse alusel?

____________

1 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34).