Prasība, kas celta 2006. gada 11. aprīlī - Chassagne pret Eiropas Kopienu Komisiju

(lieta F-39/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Olivier Chassagne, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues un Y. Minatchy, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atzīt par prettiesisku un, attiecīgi, par nepiemērojamu attiecībā uz prasītāju Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu (jaunajā redakcijā) VII pielikuma 8. pantu;

piešķirt prasītājam simbolisku kompensāciju: EUR 1 par nodarīto morālo kaitējumu un summu EUR 16 473 apmērā kā atlīdzinājumu par nodarītajiem mantiskajiem zaudējumiem.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs - Komisijas ierēdnis - ir dzimis Reinjonas salā [île de Réunion], Francijas aizjūras teritorijā. Viņš iesniedza šo apelācijas sūdzību pēc tam, kad tika noraidīta viņa sūdzība, ko viņš bija iesniedzis sakarā ar izziņu par savu atalgojumu 2005. gada jūlija mēnesī, kurā bija ietverta atlīdzība par viņa ikgadējiem ceļa izdevumiem.

Pamatojot savu apelācijas sūdzību, prasītājs norāda uz Civildienesta noteikumu VII pielikuma 8. panta (redakcijā, kas ir spēkā kopš 2004. gada 1. maija) prettiesiskumu. Viņš apgalvo, ka šī norma ir pretrunā Kopienu tiesībām tādā nozīmē, ka tā rada pamatu dažādām nevienlīdzīgām attieksmēm saistībā ar ierēdņu izcelsmes vietu, kā arī diskriminācijai, kas jo īpaši ir pretrunā EKL 12. pantam un 229. pantam, attiecībā uz ierēdņiem, kuri ir dzimuši Francijas aizjūras teritorijās, un vispārīgā veidā sakarā ar pilsonību saistībā ar piederību valodas minoritātei, etniskajai izcelsmei vai rasei.

Turklāt prasītājs apgalvo, ka minētā norma pārkāpj citus Kopienu tiesību vispārējos principus, tādus kā pienākumu norādīt pamatojumu un samērīguma principu, pārskatāmības un labas pārvaldības principu, kā arī tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principu.

____________