Жалба, подадена на 21 декември 2020 г. от Intermarché Casino Achats срещу решението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 5 октомври 2020 г. по дело T-254/17, Intermarché Casino Achats/Комисия

(Дело C-693/20 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Intermarché Casino Achats (представители: Y. Utzschneider, J. Jourdan, C. Mussi, S. Eder, avocats)

Друга страна в производството: Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Общия съд от 5 октомври 2020 г. по дело Т-254/17 в частта, в която частично се отхвърля жалбата на Intermarché Casino Achats за отмяна на решението на Европейската комисия от 9 февруари 2017 г., прието на основание член 20, параграфи 1 и 4 от Регламент № 1/2003 (дело AT.40466 — Tute 1), и в частта, в която се осъжда жалбоподателят да заплати съдебните разноски,

да се отмени член 1, буква а) от посоченото решение на Комисията от 9 февруари 2017 г. по дело AT.40466 и

да се осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

Първото основание на жалбоподателя е, че Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като отхвърлил възражението за незаконосъобразност на член 20, параграфи 1 и 4 от Регламент № 1/2003, изменен, основано на липсата на подходящи способи за защита срещу провеждането на проверки в противоречие с изискванията за ефективни правни средства за защита по член 47 от Хартата на основните права и в практиката на Европейския съд по правата на човека.

Второто основание на жалбоподателя е, че Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като приел, че представените от Комисията документи за установяване на наличието на сериозни улики за нарушение към датата на проверката могат да бъдат взети предвид, без да се спазят формалните изисквания на Регламент № 1/2003 и Регламент № 773/2004. Тази грешка опорочавала извода на Общия съд, че Комисията е разполагала със сериозни улики за нарушението по в член 1, буква а) от решението за проверка. Предвид това, като отказал да отмени член 1, буква а) от решението за проверка, Общият съд нарушил правото на неприкосновеност на жилището, закрепено в член 7 от Хартата на основните права.

Третото основание на жалбоподателя е, че Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като приел, че правото на неприкосновеност на жилището, закрепено в член 7 от Хартата на основните права, не налага установяване в решението за проверката на ограничение във времето за нейното провеждане, както и като отказал да отмени решението на това основание.

____________