Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 1 mars 2022 – Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) m.fl. mot Ministre de l’Intérieur

(Mål C-143/22)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i det nationella målet

Klagande: Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l'homme (LDH), Le paria, Syndicat des avocats de France (SAF), SOS - Hépatites Fédération

Motpart: Ministre de l’Intérieur

Tolkningsfråga

Om kontroller vid de inre gränserna tillfälligt återinförs på de villkor som anges i avdelning III, kapitel II, i förordning (EU) 2016/399,1 kan en utlänning som kommer direkt från en stat som är part i den konvention som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 nekas inresa vid kontroller som utförs vid den gränsen med stöd av artikel 14 i denna förordning, utan att direktiv 2008/115/EG2 är tillämpligt ?

____________

1     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 77, 2016, s. 1)

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 2008, s. 98)