Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 26 februari 2021 – Lietuvos notarų rūmai, M.S., S.Š., D.V., V.P., J.P., D.L.-B., D.P., R.O.I. mot Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Mål C-128/21)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i det nationella målet

Klagande: Lietuvos notarų rūmai, M.S., S.Š., D.V., V.P., J.P., D.L.-B., D.P., R.O.I.

Motpart: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 101.1 FEUF tolkas på så sätt att personer som är utsedda till notarius publicus i Republiken Litauen utgör företag i den mening som avses i artikel 101 FEUF, när de utför verksamhet som har samband med de klargöranden som har antagits av Notarius publicusrådet och som har beskrivits i förevarande mål?

2.    Ska artikel 101.1 FEUF tolkas på så sätt att de klargöranden som har antagits av Notarius publicusrådet i Litauen och som har beskrivits i detta mål utgör ett beslut av en sammanslutning i den mening som avses i artikel 101.1 FEUF?

3.    Om den andra frågan besvaras jakande, ska det då anses att dessa klargöranden har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den inre marknaden, i den mening som avses i artikel 101.1 FEUF?

4.    Vid prövningen av en eventuell överträdelse av artikel 101.1 FEUF, ska de klargöranden som har beskrivits i förevarande mål bedömas i enlighet med de kriterier som anges i punkt 97 i domen Wouters?1

5.    Om den fjärde frågan besvaras jakande, ska de mål som klagandena i första instans har hänvisat till, det vill säga att göra notarius publicus praxis enhetlig, täppa till en lucka i lagstiftningen, skydda konsumenternas intressen, säkerställa principen om likabehandling av konsumenter och proportionalitetsprincipen, samt skydda personer som är utsedda till notarius publicus mot omotiverat skadeståndsansvar, anses utgöra legitima mål vid bedömningen av dessa klargöranden i enlighet med de kriterier som anges i punkt 97 i domen Wouters?

6.    Om den femte frågan besvaras jakande, ska de begränsningar som uppställs i dessa klargöranden anses inte gå utöver vad som är nödvändigt för att säkerställa att legitima mål uppnås?

7.    Ska artikel 101 FEUF tolkas på så sätt att personer som är utsedda till notarius publicus och som var ledamöter i presidiet kan anses ha överträtt denna artikel och kan åläggas böter på grund av att de deltog i antagandet av de klargöranden som har beskrivits i förevarande mål samtidigt som de arbetade som notarius publicus?

____________

1 Dom av den 19 februari 2002, C-309/99, EU:C:2002:98.