Преюдициално запитване от Curtea de Apel Cluj (Румъния), постъпило на 11 февруари 2021 г. — NSV, NM/BT

(Дело C-87/21)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Cluj

Страни в главното производство

Въззивници: NSV, NM

Въззиваем: BT

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 1, параграф 2, член 5 [и] член 4, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО1 да се тълкуват в смисъл, че не се изключва от контрол клауза относно валутния риск, която транспонира във възмезден договор, основан на силови отношения, принцип, закрепен в приложима към безвъзмезден договор диспозитивна норма, която цели да постави договарящите страни при равни условия и която не е била предмет на преценка от страна на законодателя с оглед на постигането на разумен баланс между интересите на търговеца и интересите на потребителя, когато търговецът е извършил транспонирането, без да предостави на потребителя информация, консултация и предупреждения относно особеностите на банковия продукт с оглед на характеристиките на валутата на кредита, за да може потребителят да разбере икономическите последици от поетия ангажимент?

Трябва ли Директива 93/13/ЕИО да се тълкува в смисъл, че изключването не е обосновано, ако има основания да се предположи, че търговецът е включил клаузата недобросъвестно, знаейки, че прилагането на закрепения в диспозитивната норма принцип може да доведе до значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните в ущърб на потребителя?

____________

1 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29, Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).