Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 25 februari 2021 – X BV mot Classic Coach Company vof, Y, Z

(Mål C-112/21)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i det nationella målet

Klagande: X BV

Motparter: Classic Coach Company vof, Y, Z

Tolkningsfrågor

Är det för fastställandet av att en tredje man har en äldre rättighet i den mening som avses i det upphävda direktivet 2008/95/EG1

a.    tillräckligt att denne tredje man före deponeringen av varumärket i näringsverksamhet har använt en rättighet som erkänns av den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning, eller

b.    krävs det att denne tredje man med stöd av denna äldre rättighet, enligt tillämplig lagstiftning, kan förbjuda varumärkesinnehavaren att använda varumärket?

Har det för svaret på fråga 1 betydelse huruvida varumärkesinnehavaren har en ännu äldre rättighet (som erkänns av den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning) beträffande det som varumärke registrerade tecknet, och har det, om så är fallet, i så fall betydelse huruvida varumärkesinnehavaren med stöd av denna ännu äldre erkända rättighet kan förbjuda tredje man att använda sin påstått äldre rättighet?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25)